Новости

О выплате дивидендов за 2022 год / Артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу басталғаны туралы

О выплате дивидендов за 2022 год / Артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу басталғаны туралы

«С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ (бұдан әрі - Қоғам), заңды мекенжайы: 050000, Алматы қ-сы, Мақатаев көш.,127, БСН 940240000110, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-дағы ЖСК KZ 846 017 131 000 017 193, 050013, Алматы қ-сы, Әл-Фараби даңғылы, 34, БСК HSBKKZKX, Кбе-16, Қоғамның 2021 жылға арналған артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу басталғаны туралы хабарлайды.
Бір артықшылықты акцияға арналған дивидендтің мөлшері - 34 (отыз төрт) теңге 26 тиын.
Дивидендтерді төлеу 2023 жылғы «31 » Шілде  күні басталады.
Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны – Қоғамның артықшылықты акцияларын ұстаушыларына банк шотына қолма-қол ақшасыз аударым жасау немесе қоғамның кассасында қолма-қол ақша арқылы.
Дивидендтерді төлеу орны – «С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ, Алматы қ-сы, Мақатаев көш., 127.

АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» (далее – Общество), юридический адрес: 050000, г. Алматы, ул. Макатаева, 127, БИН 940240000110, ИИК KZ846017131000017193 в АО «Народный Банк Казахстана», 050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, БИК HSBKKZKX, Кбе-16, сообщает о начале выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2022 год.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 34 (тридцать четыре) тенге, 26 тиын.
Дата начала выплаты дивидендов – «31 »  июля   2023 года.
Порядок и форма выплаты дивидендов – держателям привилегированных акций Общества путем безналичного перечисления на банковский счёт или наличным путем в кассе Общества.
Место выплаты дивидендов – АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», г. Алматы, ул. Макатаева, 127.