Новости

О выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2020 год

            «С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) заңды мекенжайы: 050000, Алматы қ-сы, Мақатаев көш.,127, БСН 940240000110, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-дағы ЖСК KZ 846 017 131 000 017 193, 050013, Алматы қ-сы, Әл-Фараби даңғылы, 34, БСК HSBKKZKX, Кбе-16,  Қоғамның 2020 жылға арналған артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу басталғаны туралы хабарлайды.

            Бір артықшылықты акцияға арналған дивидендтің мөлшері - 98 (тоқсан сегіз) теңге 23 тиын.

            Дивидендтер төлеуді бастау күні – 2021 жылғы 27 тамыз.

Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны – Қоғамның артықшылықты акцияларын ұстаушыларына  банк шотына қолма-қол ақшасыз аударым жасау немесе қоғамның кассасында қолма-қол ақша арқылы.

 

            Дивидендтерді төлеу орны – «С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ, Алматы қ-сы, Мақатаев көш., 127

 

АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» (далее – Общество), юридический адрес: 050000, г. Алматы, ул. Макатаева, 127, БИН 940240000110, ИИК KZ846017131000017193 в АО «Народный Банк Казахстана», 050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, БИК HSBKKZKX, Кбе-16, сообщает о начале выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2020 год.

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 98 (девяносто восемь) тенге, 23 тиын.

Дата начала выплаты дивидендов – 27 августа 2021 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов – держателям привилегированных акций Общества путем безналичного перечисления на банковский счёт или наличным путем в кассе Общества.

Место выплаты дивидендов – АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», г. Алматы, ул. Макатаева, 127.