Новости

О выплате дивидендов по простым акциям за 2020 год

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының  24-бабы және «С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ Жарғысының 23-бабының 92-тармағы негізінде (бұдан әрі – Қоғам), заңды мекенжайы: 050000, Алматы қ-сы, Мақатаев көш.,127, БСН 940240000110, ЖСК KZ 846 017 131 000 017 193 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, 050013, Алматы қ-сы, Аль-Фараби даңғылы, 49, БСК HSBKKZKX, Кбе-16, Қоғамның 2020 жыл ішіндегі артықшылықты акциялары бойынша дивидендтің   кепілдендірілген мөлшерін төлеу жүргізеле басталатыны туралы хабарлайды.

Артықшылықты бір акцияға есептелген дивидендтің кепілдендірілген мөлшері - 20 теңгені құрайды.

Дивидендтер төлеудің басталу күні - 2021 жылдың 25 мамыры.

Дивидент төлеу тәртібі мен нысаны - Қоғамның артықшылықты акцияларын ұстаушыларына  дивидендтерді банктік шотқа қолма-қол ақшасыз аудару жолымен немесе Қоғамның кассасына қолма-қол төлеу арқылы. 

 

На основании статьи 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 92 статьи 23 Устава АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» (далее – Общество), юридический адрес: 050000, г. Алматы, ул. Макатаева, 127, БИН 940240000110, ИИК KZ 846 017 131 000 017 193 в АО «Народный Банк Казахстана», 050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, БИК HSBKKZKX, Кбе-16, сообщает о начале выплаты гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям Общества за 2020 год.

Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет – 20 тенге.

Дата начала выплаты дивидендов – 25 мая 2021 года.

Порядок и форма выплаты дивидендов – держателям привилегированных акций Общества путем безналичного перечисления на банковский счёт или наличным путем в кассе Общества.

 

← Предыдущая новостьСледующая новость →