Пресс-центр

О выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2021 год

«С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ (бұдан әрі - Қоғам), заңды мекенжайы: 050000, Алматы қ-сы, Мақатаев көш.,127, БСН 940240000110, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-дағы ЖСК KZ 846 017 131 000 017 193, 050013, Алматы қ-сы, Әл-Фараби даңғылы, 34, БСК HSBKKZKX, Кбе-16, Қоғамның 2021 жылға арналған артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу басталғаны туралы хабарлайды. Бір артықшылықты акцияға арналған дивидендтің мөлшері - 98 (тоқсан сегіз) теңге 43 тиын. Дивидендтерді төлеу 2022 жылғы 15 тамыз күні басталады. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны – Қоғамның артықшылықты акцияларын ұстаушыларына банк шотына қолма-қол ақшасыз аударым жасау немесе қоғамның кассасында қолма-қол ақша арқылы. Дивидендтерді төлеу орны – «С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ, Алматы қ-сы, Мақатаев көш., 127. АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» (далее – Общество), юридический адрес: 050000, г. Алматы, ул. Макатаева, 127, БИН 940240000110, ИИК KZ846017131000017193 в АО «Народный Банк Казахстана», 050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, БИК HSBKKZKX, Кбе-16, сообщает о начале выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2021 год. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 98 (девяносто восемь) тенге, 43 тиын. Дата начала выплаты дивидендов – 15 августа 2022 года. Порядок и форма выплаты дивидендов – держателям привилегированных акций Общества путем безналичного перечисления на банковский счёт или наличным путем в кассе Общества. Место выплаты дивидендов – АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», г. Алматы, ул. Макатаева, 127.

О выплате дивидендов по простым акциям за 2020 год

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 24-бабы және «С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ Жарғысының 23-бабының 92-тармағы негізінде (бұдан әрі – Қоғам), заңды мекенжайы: 050000, Алматы қ-сы, Мақатаев көш.,127, БСН 940240000110, ЖСК KZ 846 017 131 000 017 193 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, 050013, Алматы қ-сы, Аль-Фараби даңғылы, 49, БСК HSBKKZKX, Кбе-16, Қоғамның 2020 жыл ішіндегі артықшылықты акциялары бойынша дивидендтің кепілдендірілген мөлшерін төлеу жүргізеле басталатыны туралы хабарлайды. Артықшылықты бір акцияға есептелген дивидендтің кепілдендірілген мөлшері - 20 теңгені құрайды. Дивидендтер төлеудің басталу күні - 2021 жылдың 25 мамыры. Дивидент төлеу тәртібі мен нысаны - Қоғамның артықшылықты акцияларын ұстаушыларына дивидендтерді банктік шотқа қолма-қол ақшасыз аудару жолымен немесе Қоғамның кассасына қолма-қол төлеу арқылы. На основании статьи 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 92 статьи 23 Устава АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» (далее – Общество), юридический адрес: 050000, г. Алматы, ул. Макатаева, 127, БИН 940240000110, ИИК KZ 846 017 131 000 017 193 в АО «Народный Банк Казахстана», 050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, БИК HSBKKZKX, Кбе-16, сообщает о начале выплаты гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям Общества за 2020 год. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет – 20 тенге. Дата начала выплаты дивидендов – 25 мая 2021 года. Порядок и форма выплаты дивидендов – держателям привилегированных акций Общества путем безналичного перечисления на банковский счёт или наличным путем в кассе Общества.

О выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2020 год

«С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) заңды мекенжайы: 050000, Алматы қ-сы, Мақатаев көш.,127, БСН 940240000110, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-дағы ЖСК KZ 846 017 131 000 017 193, 050013, Алматы қ-сы, Әл-Фараби даңғылы, 34, БСК HSBKKZKX, Кбе-16, Қоғамның 2020 жылға арналған артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу басталғаны туралы хабарлайды.